Terms & Conditions

Kiralama Sözleşmesi (en)

("Tanım->Formla

FATURA NO :

 ZENGİN OTO KİRALAMA   

Yayla mah 110 cadde no 8 merkez

Tel: (553) 296 32 97

  KİRA SÖZLEŞMESİ

VD: KAYMAKKAPI

Vergi no:27697332740

                                                              

             KİRACI BİLGİLERİ                                                                                          YAKIT

EVRAK NO :                              ÖZEL KOD 1 :                         ÖZEL KOD 2:

                                                                                                    

ADI SOYADI        : ……………………………………………….

T.C. KİMLİK NO  : ………………………………………………..

EHLİYET NO        : ………………………………………………..

EV ADRESİ           : ………………………………………………..

                               …………………………………………………

                              …………………………………………………

                               …………………………………………………

EV TELEFONU     : ………………………………………………..

İŞ  ADRESİ           :  .……………………………………………….

                               ………………………………………………….

                               …………………………………………………

                              ………………………………………………….

İŞ TELEFONU      : ………………………………………………...

CEP TELEFONU  : …………………………………………………

ÇIKIŞ

 ¼   ½  ¾  F  

DÖNÜŞ

E     ¼   ½  ¾   F  

ÇIKIŞ YERİ                    ÇIKIŞ TARİH           ÇIKIŞ SAAT

ÇIKIŞ KM

DÖNECEĞİ YER       KİRALAMA SÜRESİ    EK UZATMA

DÖNÜŞ KM

DÖNDÜĞÜ YER            DÖNÜŞ TARİH   DÖNÜŞ SAAT

TOPLAM KM

PLAKA :                                                                 MARKA :

YIKAMA ÜCRETİ:                                                PROVİZYON SLİP NO:

 ………………….                                                       ……………………………….

GÜNLÜK  ÜCRET :                                               TOPLAM ÜCRET :

………………………..                                                 ………………………………      

GÜNLÜK SİGORTA :                                           TOPLAM SİGORTA :

……………………….                                           …………………………….

           KEFİL BİLGİLERİ

ADI SOYADI        : ……………………………………………….

T.C. KİMLİK NO  : ………………………………………………..

EHLİYET NO        : ………………………………………………..

EV ADRESİ           : ………………………………………………..

                               …………………………………………………

                               …………………………………………………

EV TELEFONU     : ………………………………………………..

İŞ  ADRESİ           :  .……………………………………………….

                               ………………………………………………….

                              ………………………………………………….

İŞ TELEFONU      : ………………………………………………...

CEP TELEFONU  : …………………………………………………

İSKONTO :                                                             EK HİZMET BEDELİ :

………………………….                                              ……………………………….

KDV :                                                                     GENEL TOPLAM :

………………………….                                              ……………………………….

          İLAVE SÜRÜCÜ BİLGİLERİ

ADI SOYADI        : ……………………………………………….

T.C. KİMLİK NO  : ………………………………………………..

EHLİYET NO        : ………………………………………………..

EV ADRESİ           : ………………………………………………..

                               …………………………………………………

                               …………………………………………………

EV TELEFONU     : ………………………………………………..

İŞ  ADRESİ           :  .……………………………………………….

                               ………………………………………………….

                              ………………………………………………….

İŞ TELEFONU      : ………………………………………………...

CEP TELEFONU  : …………………………………………………

İMZA                   : …………………………….

KİRACI DIŞINDA ARACI İKİNCİ ŞAHSIN KULLANABİLMESİ ANCAK SÜRÜCÜ BELGESİNİN SÖZLEŞME KAYDI İLE MÜMKÜNDÜR.

NOT :

KAZA HALİNDE , ARACIN YERİNİ DEĞİŞTİRMEDEN EN YAKIN POLİS MERKEZİNE

MÜRACAAT EDEREK KAZA RAPORU ALINIZ.

KİRALAYAN

BU SÖZLEŞME İLE İKİ TARAFINDA YAZILI MADDE VE ŞARTLARINI OKUYARAK KABUL ETTİM.    ……./…../20….

     AD SOYAD                                                    İMZA

MÜTESELSİL KEFİL

BU SÖZLEŞME İLE İKİ TARAFINDA YAZILI MADDE VE ŞARTLARINI OKUYARAK KABUL ETTİM.    ……./…../20….

     AD SOYAD                                                    İMZA

BÖLÜM -1

BAŞLANGIÇ

BAŞLANGIÇ

MADDE -1 TARAFLAR

a) Zengin oto kiralama yayla mah 110 cadde no8. Merkez / ISPARTA

b) …………………………………………………………………………………………….

MADDE -2 KISALTMA VE TANIMLAMALAR

İş bu sözleşme metni ve ekleri içerisinde;
a) Aracı kiraya veren Zengin Ren A Car  kısaca  KİRALAYAN olarak,
b) Aracı kiralık olarak teslim alan kişi ya da kurumlar ise KİRACI olarak,
c) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 3. ve 85. maddeleri gereği aracı işleten, kısaca KİRACI veya İŞLETEN olarak, ANILACAKLARDIR.

MADDE -3 SÖZLEŞMENİN KONUSU

a) Bu sözleşme ile KİRALAYAN sözleşmede belirtilen aracı, bu sözleşme şartlarına uygun olarak kullanılması için KİRACI’ya teslim etmeyi; KİRACI ise söz konusu aracı iş bu sözleşmeden doğan hak ve sorumlulukları doğrultusunda kullanmayı ve kullanma karşılığı sözleşmede belirtilen kira bedelini ve sair ücretleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

b) Sözleşme ekleri iş bu sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır.

c) İş bu sözleşme ile kiralanan aracın, KİRACI’ya teslimi anından itibaren Karayolları Trafik Kanunun da belirtildiği şekilde işleteni KİRACI’dır.

d) 21 yaşını doldurmuş ve en az iki (2) yıllık geçerli sürücü belgesi sahibi herkes iş bu sözleşmenin tarafı olabilir.

e) Kiralanan araç, sözleşmenin tarafı olan ve EK-1 de kimlik bilgileri belirtilen, en az iki yıllık ehliyet sahibi ve 21 yaşını doldurmuş KİRACI tarafından kullanılacaktır. Aracı ek bir sürücü kullanacak ise ek sürücü sözleşme anında KİRALAYAN’a bildirilecek, asıl sürücü ile aynı özellikleri haiz ek sürücü bilgileri de Ek-1 de belirtilecek ve KİRACI gibi sözleşmeyi imzalayacaktır.

f) Kiralanan araç Ek-1 de belirtilen asıl ve ek sürücü harici kimseler tarafından kullanılamaz. Olası harici kişilerin kiralanan aracı kullanımı durumunda, kullananlar bu sözleşmede imzası bulunmasa dahi KİRACI ve KEFİL ile müteselsil sorumlu olurlar ve akde aykırılık teşkil edeceğinden fesih sebebidir. Bu durum aynı zamanda KİRACI’nın her türlü sorumluluğunu gerektirir.

BÖLÜM -2

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE -4 ARACIN TESLİMİ VE KULLANIM ŞARTLARI

a) Araç Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği tarafından araçta bulunması zorunlu teçhizat, araca ait belgeler ve aksesuarı ile birlikte ve periyodik bakımları yapılmış olarak teslim edilecektir.  Aracın tesliminde araç ruhsatı, kullanım kılavuzu, vb. evraklar KİRACI’ya araçla birlikte verilecektir.

b) KİRACI, söz konusu aracı, hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını Ek -2 de belirtilenler hariç araçta hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul ve beyan eder.

c) Kiracılık sıfatı KİRACI’nın şahsı ile sınırlı olup, aracı hiçbir şekilde, kısmen dahi olsa üçüncü kişilere kiraya veremez, devredemez, temlik edemez, teminat olarak gösteremez.

d) KİRACI, kiralanan aracı hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları dışına çıkartamaz.

e) Kira süresi içerisindeki tüm trafik cezaları, OGS, KGS vb. ücret ve cezaları, köprü ve otoyollarda ücret ödemeden geçmekten doğan ücret ve cezalar KİRACI’ya aittir.

f) Araç KİRACI’nın kullanımında iken kesilen trafik cezaları KİRACI tarafından yasal ödeme süresi içinde ödenecek ve trafik ceza makbuzu ile ödeme dekontu, ödeme gününden itibaren 3 gün içerisinde KİRALAYAN’a ulaştırılacaktır. Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde, KİRALAYAN’ın ödediği ceza bedelini ve fer ’ilerini ve diğer tüm zararlarını KİRACI, KİRALAYAN’a derhal ödeme yapmak suretiyle karşılayacaktır.

g) Kiraya konu aracın yanlış park veyahut başka suretle trafik tarafından çekilmesi ve otoparka götürülmesi halinde doğacak ceza ve otopark ücretleri, çekici masrafları KİRACI'ya aittir.

h) KİRACI, kira konusu aracı yasal olmayan işlerde kullanamaz. Aksine davranış sözleşmenin feshi sebebi olup haklı feshin hukuksal sonuçlarını doğurur. Ayrıca yasak kullanımdan kaynaklı tüm hukuki ve cezai sorumluluk KİRACI'ya aittir.

ı) Kira sözleşmesindeki başlangıçta belirtilen süre uzatılmak istenirse, KİRACI tarafından sözlü veyahut yazılı olarak KİRALAYAN'a başvurulacak ve KİRALAYAN onay verirse süre uzatılacaktır. Eğer KİRACI aracın tesliminde temerrüde düşerse, gecikilen her saat için günlük kiralama bedelinin ¼ ‘ü cezai bedel olarak alınır ve 3 saatlik gecikmeden sonra tam günlük ücret işletilir. Bir (1) günden sonraki gecikmelerde durumun adli makamlara bildirileceğini ve tüm hukuki ve cezai sorumluluğun KİRACI, Ek Sürücü ve KEFİL üzerinde olduğunu iş bu sözleşme ile taraflar kabul ve beyan eder.

j) KİRACI aracın marka, model ve teknik özelliklerini göz önünde tutarak amacına uygun olmayan yer ve şartlarda (arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı vs. gibi) ve aracı amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda ve aşırı yük ile, açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşımasında, herhangi bir araç ya da treyleri çekmekte veya itmekte, gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya gayri kanuni işlerde, motorlu sporlarda (yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dâhil)  kısaca olağandışı kullanamaz. Aksi durumun herhangi bir şekilde belirlenmesi halinde KİRALAYAN sözleşmeden doğan diğer tüm hakları saklı kalmak koşuluyla, sözleşmeyi tek taraflı fesih ederek aracı derhal uhdesine alma ve bu nedenle varsa meydana gelmiş zararları isteme hakkına sahiptir.

k) KİRACI kiralamış olduğu aracın olası kayıp, hırsızlık, yangın, kaza ve üçüncü kişilerin verebileceği tüm sair zararlar ile ilgili önlemleri almayı (aracın emniyet altına alınması, olası zarar halinde raporlar tutulması yahut tutturulması vs. gibi) taahhüt eder.

l) KİRALAYAN, KİRACI’nın kiraladığı aracın herhangi bir nedenle hizmet dışı kalmasından, araçta bulunan kişi ya da eşyaların görebileceği maddi veya manevi zararlardan sorumlu değildir.

m) Araçta taşınan eşyalarla ilgili hem hukuki hem cezai sorumluluğun KİRACI/İŞLETEN de olduğunu ve KİRALAYAN’ın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını taraflar kabul ve beyan ederler. KİRACI, KİRALAYAN’ı bahsedilen türde maddi, manevi ve cezai sorumluluktan, dava, suçlama ve şikayetten peşinen ibra ettiğini iş bu sözleşmeyle beyan eder.

n) KİRALAYAN, aracın ve yedek parçalarının mekanik ve üretimle ilgili hataları sonucu meydana gelebilecek olan kayıp ve zarardan hiçbir şeklide sorumlu tutulamaz.

o) KİRACI, kiralanan araç ile mal ve hatır için yolcu taşır ise TBK ve ilgili kanunların ilgili hükümleri gereği tek sorumlunun kendisi olduğunu peşinen kabul eder.

  

MADDE -5 ARACIN BAKIM ONARIM VE HASARLARI

a) Aracın periyodik bakım ve onarım maliyetleri kira bedeline dahil olup KİRALAYAN’a aittir. Periyodik bakım onarım süresinin iki (2) iş gününü aşması halinde KİRALAYAN, KİRACI'ya geçici araç temin eder.

b) Kiracı tarafından yaptırılacak her türlü bakım onarımlar KİRALAYAN’ın önceden belirttiği yada bildireceği servis noktalarında yapılır. Bunun dışında kiracı yapacağı tüm harcamalardan kendisi sorumludur ve bu harcamaları KİRALAYAN’dan talep edemez. Bunların dışında özensiz ve kötü kullanım ile harici etkenlerden oluşacak masraflar KİRACI tarafından karşılanacaktır. Aracın hatalı ve özensiz kullanımın tespitini de yine KİRALAYAN tarafından bildirilen servis yapacaktır.

c) Sınırlama anlamına gelmemek üzere;

1- Servis raporu ile sabit, üretici firmanın kabul ettiği km'lerden önce ortaya çıkan ve garantiye girmeyen debriyaj seti değişimleri.
2- Servis raporu sonucu üretici firmanın öngördüğü km'lerden önce ortaya çıkan ve garantiye girmeyen amortisör, rot ve rotillerin değişimi.
3- Servis raporlarıyla netleşen ve garantiye girmeyen kötü yakıt sonucu yakıt pompası, enjektör değişimi ve yakıt sistemi onarımları.

4- Arıza ikaz lambalarının yanmasına rağmen kullanıma devam edilerek, hasar oluşması.

5- Kar zincirinin yanlış kullanımı sonucu, fren sistemi parçalarına (örneğin ABS sensör kablolarının) zarar verilmesi.

6- Patlamış lastik üzerinde kullanıma devam ederek lastik, jant ve diğer ön takımın komponentlerine zarar verilmesi.

7-Aracın lastiğinin patlaması halinde oluşacak lastik zararlarından KİRACI sorumludur. KİRACI lastiği orijinaliyle değiştirmek veyahut hasara uğrayan lastik bedelini tazminle mükelleftir.

d) Anahtarın, harici etki sonucu kullanılamaz hale gelmesi durumunda eski haline getirilme bedeli ve anahtarın kaybedilmesi durumunda araç kilit sisteminin yenilenme bedeli KİRACI tarafından KİRALAYAN’a ödenecektir.

MADDE -6 HASAR SİGORTA VE SORUMLULUK

a) Araçta meydana gelebilecek hasar, hırsızlık, kayıp gibi durumlarda KİRACI aşağıda belirtilen önlem ve işlemleri yerine getirmekle mükelleftir:
aa) En yakın POLİS/JANDARMA merkezine başvurarak; tek taraflı kazalarda sadece aracın, birden fazla aracın karıştığı kazalarda da tüm araçlara ait belgelerle birlikte mümkünse olay yeri fotoğrafları, trafik kaza raporu, alkol raporu, ehliyet fotokopisi gibi belgelerin düzenlenerek asıllarının veya tasdikli fotokopilerinin, kaza tarihinden itibaren en geç  24 saat içerisinde KİRACI tarafından KİRALAYAN’a ulaştırılması. Bu raporlar her türlü hasarda sigorta teminatından faydalanabilmek için gerekli olup, alınmamaları veya zamanında teslim edilmemeleri halinde hasar bedeli ve aracın tamirde geçen günlerine ait kira bedeli KİRACI tarafından karşılanacaktır.

b) KİRACI MADDE -6 a bendinde belirtilen kaza evraklarının temini ve KİRALAYAN’a belirtilen sürede teslimi sorumluluğunu yerine getirmemesinden ötürü doğacak maddi ve manevi tüm sorumluluklar ile her türlü kaybı karşılamayı taahhüt eder.

c) Tüm hasarların trafik kaza raporu ile tevsik edilmesi zorunludur.

d) Sahte rapor, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanılması ve benzeri hallerde, meydana gelecek hasar toplamları ve aracın tamiri için geçen sürede işleyen kira bedelleri ile 3. kişilere verilmiş maddi manevi zararlar KİRACI tarafından karşılanacaktır. Taraflar, trafik kaza raporlarında, sürücünün herhangi bir miktar veya herhangi bir şekilde alkollü olarak belirtilmesi halinde oluşacak hasarların ve onarım için geçecek sürelerde işleyecek kira bedellerinin KİRACI tarafından ödeneceği hususunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

e) Raporları alınmış olsa dahi, sahte rapor, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanması ve benzeri herhangi bir sebeple sigorta şirketinin ödeme yapmayı kabul etmediği hallerde, hasar toplamları ve aracın tamiri için geçen sürede işleyen kira bedelleri de dahil olmak üzere tüm maddi ve manevi sorumluluk bedelleri KİRACI tarafından ödenecektir.

f) Söz konusu aracın Trafik Kanuni Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası KİRALAYAN tarafından yaptırılır. KİRACI, kirası altındaki araç veya donanımıyla ilgili herhangi bir kaza ve hırsızlık durumunda, kiralamış olduğu araç, kazaya karışan diğer araçlar ve kaza sonucu üçüncü kişilerle ilgili oluşan her türlü kayıp, hasar ve hırsızlığın sorumluluğunu ve bunlara ilişkin giderleri, tazminatları karşılamayı kabul ve beyan eder.

g) Aşağıda belirtilen durumlarda her türlü maddi ve manevi sorumluluk KİRACI’ya aittir:

aa) Aracı kullanan kişi alkollü veya uyuşturucu etkisi altında iken meydana gelen her türlü zararda.
bb) Yasal hız sınırlarının aşıldığı durumlarda meydana gelen her türlü zararda (kaza raporuna kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi).

cc) Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşınması sırasında meydana gelen kayıp ve zararlarda.

dd) KİRACI'nın kazada ASLİ KUSUR sahibi olması durumunda meydana gelen her türlü zararda.

ee) Sigorta poliçesinde belirtilen "Teminat Dışı Zararlar”ın ortaya çıkması durumunda.

ff) Trafik kaza zaptının ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda.

gg) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre suç sayılan bir fiili araçla birlikteyken ya da araç vasıtasıyla işlenmeye çalışılması halinde meydana gelen her türlü zararda.

hh) Aracın anahtarı üzerinde bırakılmak suretiyle gerekli emniyet tedbirleri alınmadan otoparkta veya başka bir yerde bırakılması sonucu meydana gelen zararlarda.

ll) Araç, kilitli olmakla birlikte araç ruhsatı üzerindeyken bırakılmış ve bu durumdayken çalınmış ve KİRALAYAN' a araç ruhsatının ve anahtarının teslim edilemediğinden doğan zararlarda.

mm) Gerekli özenin gösterilmemiş olmasından kaynaklı cam kırılması, radyo hırsızlığı, lastik hırsızlığı gibi zararlarda.

 

h) 1.000 Euro karşılığına tekebül eden TÜRK LİRASI meblağı ve altında kalan her türlü hasar ve hırsızlık, diğer koşullara bakılmaksızın KİRACI tarafından ödenir.

ı) Aracın kirada iken çalınması durumunda gerekli olan tüm raporların temini ve başvuruların yapılması KİRACI’ya aittir.

i) Kiralanan aracın karıştığı kazalar nedeniyle, doğabilecek her türlü zararların, maddi manevi tazminat taleplerinin sorumlusunun işleten sıfatı ile KİRACI olduğu konusunda taraflar anlaşmışlardır. KİRALAYAN’ın bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur. Kazalarda meydana gelen hasarlar trafik sigorta şirketlerince karşılanacaktır. Buna rağmen, KİRALAYAN 3. şahıslara veya sigorta şirketlerine herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalırsa, KİRACI bu tazminatı, yargılama giderlerini, avukatlık ücreti gibi her türlü ek masrafları KİRALAYAN’a ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu gibi durumlarda KİRALAYAN aleyhine açılan tüm davalar KİRACI’ya ihbar edilir. Kiralayanın her türlü rücu hakkı saklıdır

j) Kiracı tarafından sunulan belgelerin her türlü yasal sorumluluğu KİRACI'ya aittir.

MADDE -7 KİRALANAN ARACIN İADESİ

a) KİRACI kiraladığı aracı/araçları nedeni ne olursa olsun sözleşmede gösterilen tarihten önce iade edemez. Aksi durumda iade etmiş dahi olsa sözleşme bitiş tarihine kadar olan kira bedellerini ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

b)  Aracın teslim ve iade yeri, aracın teslim alındığı KİRALAYAN ofis adresidir. Aracın bu adres dışında başka bir adrese teslim ve iade edilmesi durumunda teslim edilen lokasyondan KİRALAYAN’ın lokasyonuna nakli ile ilgili bedel KİRACI tarafından ödenir.

c) Kiracı sözleşmenin bitim tarihinde veya KİRALAYAN tarafından sözleşmenin haklı olarak fesih edilmesi halinde aracı KİRALAYAN’a derhal iade edecektir. Araç 48 saat geçmekle hala KİRALAYA’a teslim edilmez ve kiracının iletişim amaçlı bıraktığı hiçbir adres ve telefona da ulaşılamaz ise araç çalınmış kabul edilecektir. Bu durumda KİRALAYAN’ın her türlü yasal başvuruda bulunma hakkı olduğu KİRACI tarafından iş bu sözleşmeyi imzalamakla birlikte kabul edilmiş sayılır.

d) KİRACI aracı kiralandığı andaki gibi temiz, bakımlı olarak ve tüm aksesuar ve teçhizatıyla birlikte iade edecektir.

e) Araç, KİRACI’ya asıl ve yedek anahtarı ile birlikte teslim edilmiş ise, aracın iadesi sırasında asıl ve yedek anahtarın her ikisi de KİRALAYAN’a iade edilecektir. Anahtarlardan birinin dahi iade edilmemesi halinde kilit sisteminin değişmesi veya yedek anahtarın yaptırılması için gerekli tüm masraflar KİRACI tarafından karşılanacaktır.

f) Aracın iadesinde, aracın teslim edildiği andaki ekipmanıyla iadesi (trafik seti, yangın söndürme tüpü, zincir, stepne vb) gerekmektedir. Eksik ekipman bedeli KİRACI’ya fatura edilecektir.

BÖLÜM -3

MALİ HÜKÜMLER

MADDE -8 KİRA BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI

a) KİRACI, kiralamalara ilişkin ödemelerini (KDV dahil) kiralama döneminin başlangıcından önce nakit olarak veya EK -1 de belirtilen geçerli kredi kartı ile ödemekle yükümlüdür. KİRACI, bu sözleşmeye göre ödemesi gereken tüm bedellerin kredi kartından "Mail Order" yoluyla tahsil edilmesini kabul ve beyan eder. KİRACI kredi kartının limitinin yetmemesi halinde, arta kalan bedelleri 3 gün içerisinde nakden ödemekle yükümlüdür. KİRACI tarafından, bu bedellerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın borcu ödemesi gereken tarihten itibaren aylık % 9 temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRACI, kira bedelinin ve bu sözleşmeye göre ödemesi gereken diğer tüm bedellerini ödememesi durumunda teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

              

BÖLÜM -4

DEĞİŞİK HÜKÜMLER

MADDE -9 DEĞİŞİK HÜKÜMLER

a) KİRACI'nın tebligat adresi, Ek-1 de belirtilen KİRACI adresi olup, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe gerekli durumlarda Tebligat Kanunu’nun gerçek kişiler için 21/2 ve tüzel kişiler için  35. Maddesi uygulanır.

b) Bu kira sözleşmesinde KİRACI 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. maddesi çerçevesinde İŞLETEN durumunda olup, taraflar bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde Isparta Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul ederler.

c) KİRACI; KİRALAYAN'ın defter kayıtlarını ve belgelerini geçerli ve yeterli kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder. KİRACI, iş bu Araç Kiralama Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu ve tüm maddeleri üzerinde mutabık kalarak kabul ettiğini, her sayfaya imza atmaya gerek olmadığını beyan eder.

      İş bu sözleşme, taraflarca iki nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır. Sözleşmenin bir nüshası müşteriye teslim edilmiştir.

KİRALAYAN:                                                                                                      KİRACI/TESLİM ALAN:

ZENGİN OTO KİRALAMA

YAYLA MAH 110 CAD NO: 8 MERKEZ ISPARTA

Kaymakkapı V.D. 27697332740


r->Kiralama Sözleşmesi (Web Sitesi)"  üzerinden düzenleyebilirsiniz)
Whatsapp Telefon